Pastaruoju metu registruoti šie keleivių vežėjams aktualūs teisės aktų projektai:

  1. Susisiekimo ministerija 2022-07-22 registravo LRV nutarimo projektą  Dėl Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatymo įgyvendinimo.

Nutarimo projekto tikslas – patvirtinti Darnaus judumo fondo nuostatus ir Darnaus judumo fondo tarybos institucinę sudėtį, sudaryti teisines prielaidas įsteigti Darnaus judumo fondą ir jo lėšomis iki 2030 m. finansuoti alternatyviųjų degalų ir juos naudojančių transporto priemonių infrastruktūros plėtrą.

  1. Aplinkos ministerija 2022-07-22 registravo bendrą AM ir SM įsakymo projektą Dėl LR susisiekimo ministro ir LR aplinkos ministro įsakymo „Dėl Reikalavimų transporto priemonių techninei priežiūrai, remontui, techninei pagalbai ir perdirbimui aprašo patvirtinimo“ projekto

Siekiama viename teisės akte nustatyti bendruosius ir aplinkos apsaugos reikalavimus transporto priemonių techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir (ar) perdirbimo darbų ir paslaugų atlikimui (bus panaikinti kiti šiuo metu galiojantys teisės aktai).

Svarbiausi projekte siūlomi pakeitimai:

  1. Atsisakoma kituose teisės aktuose pateikiamų nuostatų kartojimo, patikslinamos ir suvienodinamos vartotinos sąvokos, įvedama sąvoka „techninė pagalba“.
  2. Detalizuoti aplinkosauginiai reikalavimai techninės priežiūros, remonto, techninės pagalbos ir perdirbimo paslaugų (toliau – paslaugos) teikėjams, juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie būdami transporto priemonių valdytojais savarankiškai atlieka jų techninę priežiūrą ir remontą.
  3. Transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugų teikėjo deklaracija (toliau – Deklaracija) GPAIS pateikiama registruojant paslaugų teikėjo veiklos vietą iki paslaugų teikimo pradžios.
  4. Atsisakoma Transporto priemonių dalių perdavimo ir priėmimo akto, kaip atskiro dokumento pildymo – susijusi informacija pateikiama paslaugų užsakymo paraiškoje.
  5. Nustatomi reikalavimai transporto priemonių oro kondicionierių pildymui fluorintomis šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis.

LKVA informacija

Linos Jakubauskienės nuotrauka