LKVA

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

ASOCIACIJOS VALDYMAS

Asociacijos valdymą nustato Įstatų 4 skyrius.

VALDYMO ORGANAI:

 • visuotinis narių susirinkimas;
 • vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;
 • kolegialus Asociacijos valdymo organas – prezidiumas.

 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 Asociacijos narių. Vienas  narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Asociacijos prezidentas.

Visuotinis narių susirinkimas:

 • keičia Asociacijos įstatus;
 • skiria (renka) ir atšaukia prezidiumo narius;
 • skiria (renka) ir atšaukia prezidentą;
 • nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir metinio nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
 • tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 • priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

PREZIDENTAS

Prezidentą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

Prezidentas:

 • veikia asociacijos vardu;
 • šaukia Asociacijos visuotinius narių susirinkimus, Prezidiumo posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 • atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
 • priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
 • rengia Asociacijos metinės veiklos ataskaitą bei finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
 • analizuoja ir įgyvendina prezidiumo pasiūlymus bei sprendimus;
 • vykdo kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

 

PREZIDIUMAS

Prezidiumą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

Prezidiumą sudaro 9 (devyni) nariai, iš kurių 8 (aštuonis) narius renka visuotinis narių susirinkimas, o devintuoju prezidiumo nariu ir prezidiumo pirmininku tampa Asociacijos prezidentas.

Prezidiumo nariais gali būti fiziniai asmenys.  Ne mažiau kaip 5 (penki) prezidiumo nariai (be prezidento) renkami iš Asociacijos steigėjų pasiūlytų kandidatų.

Kas 2 metus 1/3 prezidiumo narių perrenkami.

Sprendimus Prezidiumas priima savo posėdžiuose. Prezidiumo posėdžius šaukia Prezidiumo pirmininkas.

Prezidiumas:

 • atstovauja Asociacijai tarp visuotinių susirinkimų.
 • analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą.
 • priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo (naujas narys priimamas, jei tam pritaria visi Prezidiumo nariai), nario teisių sustabdymo ir sprendimus dėl teikimo visuotiniam narių susirinkimui pašalinti narį;
 • svarsto prezidiumo narių, Asociacijos narių ir prezidento keliamus klausimus;
 • nustato Asociacijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina darbuotojų atlyginimų dydžius ir apmokėjimo tvarką;
 • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
 • analizuoja ir nustato Asociacijos veiklos politiką ir gaires;
 • siūlo prezidento kandidatūrą Visuotiniam narių susirinkimui;
 • sprendžia kitus prezidiumo kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

Prezidiumo darbo organizavimą, jo veiklos uždavinius ir funkcijas, Prezidiumo narių teises ir pareigas nustato Prezidiumo darbo reglamentas. (P.S. Nuoroda įPrezidiumo darbo reglamentas).

 

STRUKTŪRA