LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

LKVA

LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

ASOCIACIJOS VALDYMAS

Asociacijos valdymą nustato Įstatų 4 skyrius.

VALDYMO ORGANAI:

 • visuotinis narių susirinkimas;
 • vienasmenis Asociacijos valdymo organas – prezidentas;
 • kolegialus Asociacijos valdymo organas – prezidiumas.

 

VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

Visuotinis narių susirinkimas gali priimti sprendimus, kai jame dalyvauja daugiau kaip 2/3 Asociacijos narių. Vienas  narys visuotiniame narių susirinkime turi vieną balsą. Visuotiniam narių susirinkimui pirmininkauja Asociacijos prezidentas.

Visuotinis narių susirinkimas:

 • keičia Asociacijos įstatus;
 • skiria (renka) ir atšaukia prezidiumo narius;
 • skiria (renka) ir atšaukia prezidentą;
 • nustato Asociacijos narių stojamųjų įnašų dydį ir metinio nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką;
 • tvirtina Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinį;
 • priima sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);
 • priima sprendimą dėl kitų juridinių asmenų steigimo ar dėl tapimo kitų juridinių asmenų dalyviu;
 • sprendžia kitus Asociacijų įstatyme ir Įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus.

 

PREZIDENTAS

Prezidentą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

Prezidentas:

 • veikia asociacijos vardu;
 • šaukia Asociacijos visuotinius narių susirinkimus, Prezidiumo posėdžius ir jiems pirmininkauja;
 • atsako už Asociacijos tikslų įgyvendinimą;
 • priima darbuotojus į darbą ir atleidžia iš jo, sudaro darbo sutartis su jais;
 • rengia Asociacijos metinės veiklos ataskaitą bei finansinių ataskaitų rinkinį ir teikia duomenis Juridinių asmenų registro tvarkytojui;
 • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
 • analizuoja ir įgyvendina prezidiumo pasiūlymus bei sprendimus;
 • vykdo kitas Įstatuose numatytas funkcijas.

 

PREZIDIUMAS

Prezidiumą 4 metų laikotarpiui renka ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas.

Prezidiumą sudaro 9 (devyni) nariai, iš kurių 8 (aštuonis) narius renka visuotinis narių susirinkimas, o devintuoju prezidiumo nariu ir prezidiumo pirmininku tampa Asociacijos prezidentas.

Prezidiumo nariais gali būti fiziniai asmenys.  Ne mažiau kaip 5 (penki) prezidiumo nariai (be prezidento) renkami iš Asociacijos steigėjų pasiūlytų kandidatų.

Kas 2 metus 1/3 prezidiumo narių perrenkami.

Sprendimus Prezidiumas priima savo posėdžiuose. Prezidiumo posėdžius šaukia Prezidiumo pirmininkas.

Prezidiumas:

 • atstovauja Asociacijai tarp visuotinių susirinkimų.
 • analizuoja Asociacijos veiklos rezultatus, finansinių išteklių panaudojimą.
 • priima sprendimus dėl naujų narių priėmimo (naujas narys priimamas, jei tam pritaria visi Prezidiumo nariai), nario teisių sustabdymo ir sprendimus dėl teikimo visuotiniam narių susirinkimui pašalinti narį;
 • svarsto prezidiumo narių, Asociacijos narių ir prezidento keliamus klausimus;
 • nustato Asociacijos organizacinę struktūrą ir darbuotojų pareigybes, tvirtina darbuotojų atlyginimų dydžius ir apmokėjimo tvarką;
 • įgyvendina visuotinio narių susirinkimo nutarimus;
 • analizuoja ir nustato Asociacijos veiklos politiką ir gaires;
 • siūlo prezidento kandidatūrą Visuotiniam narių susirinkimui;
 • sprendžia kitus prezidiumo kompetencijai priskirtus Asociacijos veikloje kylančius klausimus.

Prezidiumo darbo organizavimą, jo veiklos uždavinius ir funkcijas, Prezidiumo narių teises ir pareigas nustato Prezidiumo darbo reglamentas.

 

STRUKTŪRA