LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

LKVA

NARYSTĖ LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJOJE

Narystės asociacijoje klausimus reglamentuoja Įstatų 3 skyrius.
Pagal Įstatų 3.1. punktą, asociacijos nariais gali būti:
– keleivių vežimo veikla užsiimantys juridiniai asmenys, kurie turi keleivių vežimo veiklos licenciją arba transporto priemones,
– kiti juridiniai asmenys, susiję su keleivių vežimo paslaugų teikimu,
– fiziniai asmenys Asociacijos veikloje dalyvauja garbės nario teisėmis (Garbės nario nuostatai)
Taip pat naujieji nariai turi pritarti Įstatuose nurodytiems tikslams, sumokėti stojimo mokestį.
Pagal įstatų 3.2. punktą, naujų Asociacijos narių priėmimo klausimą sprendžia Prezidiumas. Naujas narys priimamas, jei tam pritaria visi Prezidiumo nariai ir apie naujo nario kandidatūros svarstymą buvo informuoti visi Asociacijos nariai.
Juridinis asmuo, norintis tapti asociacijos nariu, turi užpildyti ir pateikti asociacijos Prezidentui nustatytos formos prašymą ir anketą.
Gautas prašymas teikiamas svarstyti artimiausiame Prezidiumo posėdyje ir apie tai informuojami visi Asociacijos nariai.
Asociacijos nariu tampama, kai:
– sprendimui dėl narystės pritaria visi Prezidiumo nariai
– per mėnesį nuo sprendimo priėmimo dienos sumokamas stojamasis ir nario mokestis.

Stojamasis ir nario mokestis

Vadovaujantis Įstatų 4.2.4. punktu, Asociacijos visuotinis narių susirinkimas nustato narių stojamųjų įnašų dydį ir metinio nario mokesčio dydį, jų mokėjimo tvarką.
Stojamasis ir nario mokesčiai pagal ekonominį pajėgumą nustatyti 2020-04-22 visuotinio susirinkimo metu, jų mokėjimo tvarką nustatė 2018-12-20 visuotinis akcininkų susirinkimas Jonavoje. Stojamasis ir nario mokestis.