LIETUVOS KELEIVIŲ VEŽIMO ASOCIACIJA

LKVA

ASOCIACIJOS PAGRINDINIAI TIKSLAI YRA:

 • vienyti savo narius, siekiant plėtoti keleivių vežimo veiklą, teikti kokybiškas ir keleivių poreikius atitinkančias vežimo paslaugas;
 • siekti keleivių vežimo veiklos efektyvumo, ekologijos standartų diegimo ir laikymosi, visuomeninio ir socialiai atsakingo keleivių vežimo tinklo plėtros, derinti įvairių transporto priemonių naudojimo galimybes;
 • teikti išvadas ir pasiūlymus derinat miestų darnaus judumo projektinius pasiūlymus, užtikrinant tinkamą keleivių vežėjų, keleivių organizacijų bei valdžios institucijų bendradarbiavimą;
 • kaupti visiems Asociacijos nariams reikalingą informaciją, ją apdoroti ir platinti tarp Asociacijos narių;
 • sujungti finansinius išteklius ir investicijas, vykdant Asociacijos tikslines programas ir projektus;
 • atstovauti Asociacijos narių teisėms, ginti jų interesus valstybės, savivaldybių, visuomenės ar tarptautinėse institucijose, teikti pasiūlymus dėl keleivių vežimo reguliavimo, strategijų, programų, įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų;
 • organizuoti Asociacijos veiklos viešinimą, plėtoti ryšius su verslo organizacijomis, mokslo įstaigomis ir visuomene.

 

ASOCIACIJOS VEIKLOS PAGRINDINIAI PRINCIPAI

Asociacija ir jos nariai savo veikloje laikosi šių pagrindinių principų:

 • nepriklausomumo. Asociacija veikia išskirtinai viešojo keleivinio transporto srityje ir yra nepriklausoma nuo kitų asociacijų;
 • atvirumo. Asociacijos nariais gali būti visi keleivių vežimo veikla užsiimantys juridiniai asmenys ir kiti juridiniai asmenys, susiję su keleivių vežimo paslaugų teikimu, kurie vykdo viešojo transporto organizavimo ir/ar susijusios infrastruktūros valdymo, viešojo transporto paslaugų teikimo, mokslinės tiriamosios ir konsultacinės veiklą, susijusią su viešojo transporto sektoriumi ir atitinka asociacijos nariams keliamus stojimo kriterijus bei sutinka su asociacijos vertybėmis. Fiziniai asmenys Asociacijos veikloje dalyvauja garbės nario teisėmis;
 • narių ir keleivių poreikių derinimo. Įgyvendinant asociacijos veiklos tikslus, ypač daug dėmesio skiriama visuomenės darnaus judumo skatinimui, viešojo transporto plėtrai, siekiant, kad kuo daugiau žmonių rinktųsi viešąjį transportą. Ypač didelį dėmesį žadama skirti paslaugos kokybei;
 • bendradarbiavimo. Asociacija bendradarbiauja su kitomis visuomeninėmis, valdžios, savivaldos organizacijomis, asociacijomis bei privačiais fiziniais ir juridiniais asmenimis, deda visas pastangas darnaus judumo viešuoju transportu skatinimui;
 • lygiateisiškumo. Visi asociacijos nariai yra lygūs, kiekvienas narys visuotiniame susirinkime turi vieną balsą, nepriklausomai nuo mokamo nario mokesčio dydžio;
 • valdymo skaidrumo ir efektyvumo. Asociacijos veikla užtikrinama per jos valdymo organų – visuotinio akcininkų susirinkimo, prezidiumo ir prezidento – atsakomybę, atskaitomybę ir sprendimų priėmimą, numatant didesnį nei Asociacijų įstatyme (AĮ) dalyvavimo visuotiniame narių susirinkime kvorumą (2/3), didesnį nei AĮ balsų, reikalingų priimant kai kuriuos svarbius sprendimus, skaičių (2/3 ar 100 proc.);
 • narių įnašų paskirstymo pagal nario ekonominį pajėgumą.Įnašų dydis nustatomas taikant narių ekonominio pajėgumo kriterijus.

Narystė asociacijoje grindžiama bendru narių įsipareigojimu gerbti Lietuvos savivaldos institucijų sprendimus dėl viešojo keleivinio transporto organizavimo būdo pasirinkimo, vadovaujantis Europos parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1370/2007.